Yliopistossa opiskelun tavoitteena on kehittää tieteellistä ajattelua sekä parantaa ongelmanratkaisukykyjä. Lisäksi yliopistoilla tehdään tieteellistä tutkimusta, mikä luo erityisen akateemisen ilmapiirin. Yliopistojen tarkoituksena on siis myös tuottaa maailmaan uutta tietoa erilaisten menetelmien avulla. Yliopisto-opinnoilla on siis monia eri tavoitteita, ja hieman alasta riippuen opiskelija tarvitsee teoreettisen osaamisen lisäksi myös tiettyjä käytännön valmiuksia. Jokaisesta uudesta opiskelijasta tulee tiedeyhteisön jäsen päästessään opiskelemaan yliopistoon. Kannattaa tutustua oman tiedeyhteisönsä asioihin, ja onneksi esimerkiksi verkossa on yleensä paljon tietoa eri tieteenaloista ja tiedekuntien sisäisestä toiminnasta.

Yhdistelmä vapautta ja vastuuta

Yliopisto-opinnot ovat pohjimmiltaan ainutlaatuinen yhdistelmä vapautta ja vastuuta. Opiskelijalla on usein tiettyjä vapauksia esimerkiksi valita oma opintopolkunsa, ja monilla aloilla on siirrytty hyvinkin vapaisiin käytäntöihin. Se on omiaan luomaan todella innovatiivisen ilmapiirin, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus itse määritellä, mihin he haluavat huomionsa kiinnittää. Ammatillisen pätevyyden saavuttamiseksi opiskelijalta kuitenkin edellytetään opiskeltujen asioiden aitoa ja todellista sisäistämistä. Opiskelijan on myös kyettävä kriittiseen ajatteluun, sekä toisaalta myös tunnistamaan erilaisia ongelmakohtia. Mistään yksinkertaisesta opintopolusta ei siis ole kysymys, mutta vaativuudestaan huolimatta se on lopulta hyvin mielenkiintoinen ja antoisa. Opiskelija pääsee kehittämään kaikkia yllämainittuja osa-alueita todella monipuolisesti. Opiskelijan tulee kuitenkin myös itse kyetä tunnistamaan ja arvioimaan omaa osaamistaan, sillä niiden esille tuominen esimerkiksi työelämässä on erityisen tärkeää.

Yliopisto-opintojen sisältö

Yliopisto-opinnot koostuvat perus- ja aineopinnoista sekä syventävistä opinnoista. Kandivaiheeseen sisältyvät perus- ja aineopinnot. Pääaineesta suoritetaan molemmat osat, ja sivuaineesta vähintään perusopinnot. Tämän jälkeen seuraavassa maisterivaiheessa käydään käsiksi syventäviin opintoihin. Opintoihin kuuluu usein myös metodologisia opintoja, jotka liittyvät etenkin tutkimuksen tekemiseen. Lisäksi monilla aloilla opintoihin sisältyy myös kieli- ja viestintäopintoja. Tällä halutaan varmistaa, että opiskelija saa mahdollisimman monipuoliset ja hyvät eväät työelämään. Yliopistot tarjoavat nykyään myös erilaista työelämään liittyvää neuvontaa, joka voi auttaa opiskelijaa esimerkiksi hahmottamaan paremmin omia vahvuuksiaan. Se on todella tärkeää, jotta jokaisen arvokas osaaminen saadaan vietyä käytännön tasolle.